Regulamin sprzedaży internetowej

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH
Z DNIA 10 MARCA 2017r.

§1

Niniejszy regulamin określa warunki internetowej sprzedaży usług medycznych (tj. konsultacji, badań i zabiegów) w Prywatnej Lecznicy Chirurgicznej Praxis sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000126725 zwanej dalej „Lecznicą” ) przez korzystających z portalu www.praxis.koszalin.pl (zakładka „Kupuj online” – tzw. sklep internetowy) zwanych dalej „Pacjentami”.

§2

Pacjent ma prawo do korzystania za pośrednictwem strony www.praxis.koszalin.pl z internetowej rejestracji oraz dokonywania opłat za wybrane przez siebie prywatne usługi medyczne (tj. konsultacje, badania i zabiegi) udostępnione na stronie sklepu internetowego.

§3

Umowa między stronami (Lecznica – Pacjent) zostanie zawarta, gdy Pacjent w sposób prawidłowy złoży na stronie sklepu internetowego zamówienie, a Lecznica przetworzy i zaakceptuje je, oraz otrzyma płatność za usługę. Przyjęcie zamówienia Lecznica potwierdzi drogą mailową i telefoniczną, a Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy ze strony Lecznicy w związku z realizacją umowy.

§4

Dokonanie zakupu na Portalu Lecznicy wymaga podania prawdziwych danych osobowych (między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail), a Pacjent oświadcza, że: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

§5

Pacjent akceptuje, że serwis internetowej sprzedaży usług medycznych ma na celu jedynie pomoc w ich zakupie i rejestracji na nie, oraz potwierdza fakt ukończenia 18 roku życia i posiada umocowanie do zawarcia przedmiotowej umowy.

§6

Korzystanie z systemu o pełnej funkcjonalności sprzedaży i rejestracji wiąże się z możliwością:
a. umawiania i odwoływania wizyt Pacjenta w Lecznicy (pod adresem Al. Armii Krajowej 7, 75-200 Koszalin), za pomocą rejestracji osobistej, telefonicznej, mailowej, w tym również za pomocą formularza kontaktowego; wymienione środki komunikacji Pacjent znajdzie opisane na stronie www.praxis.koszalin.pl w zakładce „Kontakt / Rejestracja”
b. uzyskania informacji o dostępności danego świadczenia
c. uzyskiwania informacji o cenie i możliwości dokonania opłaty za wybraną i zarejestrowaną wcześniej prywatną usługę
d. korzystania z promocyjnych cen na wyszczególnione w sklepie internetowym usługi
e. korzystania z nowych funkcjonalności udostępnianych Pacjentom

§7

Uprawnienia do zakupu usług są obwarowane następującymi ograniczeniami:
a. Lecznica dokonuje wyboru usług, które mogą być kupowane za pośrednictwem strony internetowej, a także stosowania cen promocyjnych na oferowane tą drogą usługi.
b. Lecznica zastrzega sobie możliwość zmiany ceny danej usługi lub żądania dopłaty za zrealizowanie usługi innej lub w większym zakresie niż wybrana przez Pacjenta podczas zakupu usługa.
c. Lecznica zastrzega, iż zakup usługi związany jest z zapłatą ceny na poczet której zaliczany jest zadatek w kwocie 50,00zł. Zadatek podlega zaliczeniu na kwotę ceny usługi w przypadku jej wykonania.

§8

Po prawidłowym zakończeniu procesu zakupu na stronie internetowej, którego ostatnim etapem jest internetowa płatność elektroniczna za pośrednictwem współpracującego z PLCh. PRAXIS partnera, to jest firmy DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, właściciela serwisu Przelewy24.pl, zamówienie zostaje przyjęte i jest przetwarzane. Z całości zapłaconej przez Pacjenta kwoty – wartość zadatku stanowi 50,00zł. Kwota zadatku niezależnie od wybranej usługi jest stała.
W przypadku płatności kartą płatniczą – operatorem płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Pacjent otrzyma na podany w trakcie zakupu adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia z instrukcją dalszego postępowania. Po jego poprawnej weryfikacji przez Lecznicę, Rejestracja sprzedającego skontaktuje się z kupującym telefonicznie. Zostanie potwierdzone dokonanie zakupu oraz zaproponowany termin wykonania zakupionej usługi medycznej. Kontakt telefoniczny nastąpi w ciągu 24 godzin, w dni robocze pn, wt, śr, pt 14.00-19.00, czw. 10.00-16.00.
W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego ze strony Lecznicy nie dochodzi między stronami (Lecznica – Pacjent) do zawarcia umowy tj. prawidłowego zakończenia procesu zakupu.

§9

Lecznica zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonego zamówienia bez konieczności podawania powodu, oraz zmiany terminu lub anulowania usługi w przypadku braków w zamówieniu. Jednocześnie Pacjent dokonując rejestracji na usługę w ramach prywatnej procedury wyraża zgodę na zapłatę wszelkich opłat w wysokości obowiązującej w momencie dokonania rejestracji według cen ujawnionych na stronie internetowej Lecznicy, w tym zadatku w kwocie 50,00zł.

§10

Pacjent akceptuje, że rejestrując się na wizytę w celu wykonania usługi podlega on wszelkim wytycznym (szczególnie sposobie przygotowania do badania lub zabiegu) udostępnionym przez PLCh. Praxis drogą mailową, listowną, telefoniczną, sms lub dostępnym informacjom na innych podstronach witryny www.praxis.koszalin.pl

§11

Odwołanie umówionej i opłaconej usługi przez pacjenta powinno odbyć się z wyprzedzeniem, tj. min 2 dni przed planowaną wizytą drogą telefoniczną pod nr 603 990 401 lub 94 346 14 01, pisemną / listowną (na adres PLCh. PRAXIS sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 7, 75-200 Koszalin) lub e-mail (rejestracja@praxis.koszalin.pl) – zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość. W przypadku zwrotu płatności za niezrealizowaną z tego powodu usługę nastąpi on w ciągu 14 dni od chwili prawidłowego przedłożenia w Lecznicy (Al. Armii Krajowej 7, 75-200 Koszalin) przez osobę rezygnującą „Oświadczenia o rezygnacji z usługi”. Oświadczenie do pobrania, dostępne jest na stronie Lecznicy w zakładce „Dla Pacjenta / Oświadczenie o rezygnacji z usługi” oraz na miejscu w Rejestracji.
Brak prawidłowego odwołania umówionej i opłaconej wizyty przez Pacjenta w wyżej wskazany sposób na min. 2 dni przed planowaną wizytą pociąga za sobą konsekwencje w postaci zachowania przez Lecznicę kwoty zadatku, tj. 50,00zł. W powyższym przypadku zwrot płatności za opłaconą i niezrealizowaną wizytę pomniejszony będzie o kwotę zadatku, tj. 50,00zł.

§12

Lecznica Praxis sp. z o.o. zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Pacjenta w sposób zgodny z wymogami prawa oraz polityką bezpieczeństwa informacji Lecznicy, a Pacjent zobowiązuje się do podania kompletnych, aktualnych i poprawnych danych osobowych.

§13

Sprzedaż internetowa i związana z nią rejestracja prowadzona jest tylko i wyłącznie w witrynie www.praxis.koszalin.pl w zakładkach „Kupuj online” oraz „Kontakt / Rejestracja”. Oznacza to, że żaden inny podmiot nie posiada umocowania do tego typu działania, a Lecznica nie ponosi odpowiedzialności za wskazaną działalność podmiotów nie mających do tego umocowania.

§14

Praxis sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie narzędzia informatyczne umożliwiające połączenie ze sprzedażą internetową, które nie są przez nią autoryzowane. Zalecamy nie korzystanie z tego typu narzędzi do połączeń, ponieważ mogą one stanowić próbę wyłudzenia danych osobowych oraz poufnych informacji.

§15

Niespełnienie przez Pacjenta warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz warunków przygotowania się do usługi dostępnych na innych podstronach serwisu internetowego Lecznicy lub wskazanych podczas rejestracji stanowić będzie naruszenie umowy i będzie podstawą dla rozwiązania przez Lecznicę umowy oraz niewykonania usługi.

§16

[REKLAMACJA]

1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące usług świadczonych w Praxis sp. z o.o. (Lecznice) za pośrednictwem sprzedaży internetowej powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej sekretariat@praxis.koszalin.pl
2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia prawidłowego otrzymania reklamacji. Prawidłowe otrzymanie reklamacji potwierdzone będzie wiadomością e-mail zwrotną do reklamującego (Pacjenta).
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz adres e-mail Reklamującego (Pacjenta), przedmiot reklamacji, okoliczności, ze względu na które składana jest reklamacja, podanie nr konta i danych do przelewu potrzebnych Praxis sp. z o.o. (Lecznicy) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
4. Jeśli reklamacja nie może być w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoznana, Praxis sp. z o.o. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Korespondencja zwrotna w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§17

Roszczenia Pacjenta z tytułu strat poniesionych w związku z błędnym działaniem strony internetowej www.praxis.koszalin.pl oraz brakiem wykonania usługi w pierwotnie przewidzianym terminie nie mogą przekroczyć kwoty zapłaconej przez Pacjenta za usługę.

§18

W przypadku sporu między stronami sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Lecznicy.

§19

Aktualna wersja niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie Lecznicy w zakładce „Dla Pacjenta / Regulamin sprzedaży internetowej”

§20

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2014r.
2. Strony ustalają, że zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie www.praxis.koszalin.pl

Copyright - Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS w Koszalinie
Polityka Cookies | wykonanie: AleaStudio