Regulamin sprzedaży internetowej

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY USŁUG MEDYCZNYCH
z dnia 09 kwietnia 2021 r.

§1

Niniejszy regulamin określa warunki internetowej sprzedaży usług medycznych (tj. konsultacji, badań i zabiegów) w Prywatnej Lecznicy Chirurgicznej Praxis sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000126725 zwanej dalej „Lecznicą” lub „PLCh Praxis”) przez korzystających z portalu www.praxis.koszalin.pl (zakładka „Kupuj online” – tzw. sklep internetowy) zwanych dalej „Pacjentami” lub „Kupującymi”.

§2

Pacjent ma prawo do korzystania za pośrednictwem strony www.praxis.koszalin.pl z wyboru i dokonywania opłat za wybrane przez siebie prywatne usługi medyczne (tj. konsultacje, badania i zabiegi) udostępnione na stronie sklepu internetowego.

§3

Umowa między stronami (Lecznica – Pacjent) zostanie zawarta, gdy Pacjent w sposób prawidłowy złoży na stronie sklepu internetowego zamówienie, a Lecznica przetworzy i zaakceptuje je, oraz otrzyma płatność za usługę. Przyjęcie zamówienia Lecznica potwierdzi drogą mailową lub telefoniczną. Dokonując zakupu usługi Pacjent oświadcza, że wyraża zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy ze strony Lecznicy w związku z realizacją umowy.

§4

Dokonanie zakupu na Portalu Lecznicy wymaga podania prawdziwych danych osobowych (między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail), a Pacjent oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) znajdują się na witrynie Lecznicy – w zakładce „RODO” oraz w są dostępne w siedzibie Lecznicy.

§5

Pacjent akceptuje, że serwis internetowej sprzedaży usług medycznych ma na celu jedynie pomoc w ich zakupie i rejestracji na nie, oraz potwierdza fakt ukończenia 18 roku życia i posiada umocowanie do zawarcia przedmiotowej umowy.

§6

Korzystanie z systemu o pełnej funkcjonalności sprzedaży i rejestracji wiąże się z możliwością:

a. umawiania i odwoływania wizyt Pacjenta w Lecznicy (pod adresem Al. Armii Krajowej 7, 75-200 Koszalin), za pomocą rejestracji osobistej, telefonicznej, mailowej, internetowej – w tym również za pomocą formularza kontaktowego. Wymienione środki komunikacji Pacjent znajdzie opisane na stronie www.praxis.koszalin.pl w zakładce „Kontakt / Rejestracja”

b. uzyskania informacji o dostępności danego świadczenia

c. uzyskiwania informacji o cenie i możliwości dokonania opłaty za wybraną i zarejestrowaną wcześniej prywatną usługę

d. korzystania z promocyjnych cen na wyszczególnione w sklepie internetowym usługi korzystania z nowych funkcjonalności udostępnianych Pacjentom.

§7

Uprawnienia do zakupu usług są obwarowane następującymi ograniczeniami:

a. Lecznica dokonuje wyboru usług, które mogą być kupowane za pośrednictwem strony internetowej, a także stosowania cen promocyjnych na oferowane tą drogą usługi.

b. Lecznica zastrzega sobie możliwość zmiany ceny danej usługi lub żądania dopłaty za zrealizowanie usługi innej lub w większym zakresie niż wybrana przez Pacjenta podczas zakupu usługa.

c. Lecznica zastrzega, iż zakup usługi związany jest z zapłatą ceny, na poczet której zaliczany jest zadatek w kwocie:

– 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych) – w przy zakupie usługi „Gastroskopia”

– 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych) – przy zakupie usługi „Kolonoskopia”

– 70,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt złotych) – przy zakupie wszelkich pozostałych usług w sklepie internetowym

Zadatek podlega zaliczeniu na kwotę ceny usługi w przypadku jej wykonania. W przypadku niewykonania usługi z winy leżącej po stronie Pacjenta wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi.

§8

1. Po prawidłowym zakończeniu procesu zakupu na stronie internetowej, którego ostatnim etapem jest internetowa płatność elektroniczna za pośrednictwem współpracującego z PLCh. PRAXIS partnera, to jest firmy DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, właściciela serwisu Przelewy24.pl, zamówienie zostaje przyjęte i jest przetwarzane. Z całości zapłaconej przez Pacjenta kwoty – wartość zadatku określona została w §7c niniejszego Regulaminu. Kwota zadatku uzależniona jest od wybranej usługi zgodnie z paragrafem poprzedzającym. W przypadku płatności kartą płatniczą – operatorem płatności jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Pacjent otrzyma na podany w trakcie zakupu adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia z instrukcją dalszego postępowania oraz formularz dotyczący prawa do odstąpienia od usługi. Po jego poprawnej weryfikacji przez Lecznicę, Rejestracja sprzedającego skontaktuje się z Kupującym (Pacjentem) telefonicznie. Zostanie potwierdzone dokonanie zakupu oraz zaproponowany termin wykonania zakupionej usługi medycznej. Kontakt telefoniczny nastąpi w ciągu 24 godzin, w dni robocze:

– poniedziałek, wtorek oraz środę w godzinach 10:00 – 19:00

– czwartek w godzinach 14:00 – 19:00

– piątek w godzinach 10:00 – 19:00

W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego ze strony Lecznicy nie dochodzi między Stronami (Lecznica – Pacjent) do zawarcia umowy tj. prawidłowego zakończenia procesu zakupu.

§9

Lecznica zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonego zamówienia bez konieczności podawania powodu, oraz zmiany terminu lub anulowania usługi w przypadku braków w zamówieniu. Jednocześnie Pacjent dokonując rejestracji na usługę w ramach prywatnej procedury wyraża zgodę i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich opłat w wysokości obowiązującej w momencie dokonania rejestracji według cen ujawnionych na stronie internetowej Lecznicy, w tym zadatku w kwotach wskazanych w §7c niniejszego regulaminu tj. w zależności od zakupionej usługi.

§10

1. Pacjent akceptuje, że rejestrując się na wizytę w celu wykonania usługi podlega on wszelkim wytycznym (szczególnie sposobie przygotowania do badania lub zabiegu) udostępnionym przez PLCh Praxis drogą mailową/listowną/telefoniczną/SMS lub dostępnym informacjom na innych podstronach witryny www.praxis.koszalin.pl

2. Zakup stanowi oświadczenie Pacjenta o zapoznaniu się z wytycznymi Lecznicy do przygotowania się do danej usługi.

3. Pacjent dokonujący zakupu usługi akceptuje, iż czynności medyczne świadczone przez Lecznicę – (w szczególności badania i zabiegi) stanowią umowę starannego działania, nie zaś umowę rezultatu. W związku z powyższym brak pełnego przeprowadzenia badania lub zabiegu operacyjnego z przyczyny nieleżącej po Stronie Lecznicy, Strony traktują jako wykonanie usługi przez Lecznicę. W przypadku niemożności wykonania badania lub zabiegu w pełni z przyczyn leżących po stronie Pacjenta tj. stwierdzenia w trakcie badania lub zabiegu m. in.:

– Nieprawidłowości anatomicznych Pacjenta;

– błędów Pacjenta w przygotowaniu się do badania lub zabiegu;

– nietypowej reakcji Pacjenta na leki uniemożliwiające przeprowadzenia badania lub zabiegu w całości

pełna kwota płatności za usługę nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku stwierdzenia przez osobę mającą wykonać badanie lub zabieg (pracownika Lecznicy) nieprawidłowego przygotowania się Pacjenta do badania, konsultacji lub zabiegu operacyjnego, tj. niespełnienia wszelkich wytycznych wskazanych przez Lecznicę (ze szczególnym uwzględnieniem procedury kolonoskopii oraz gastroskopii), które to stwierdzenie nastąpi przed rozpoczęciem badania – niewykonanie usługi traktowane jest jako odstąpienie od umowy z wyłącznej winy Pacjenta. W ww. przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Brak stawiennictwa Pacjenta na umówioną usługę traktowane jest jako odstąpienie od umowy z wyłącznej winy Pacjenta. W ww. przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Brak przedstawienia przez Pacjenta zakwalifikowanego do leczenia operacyjnego lub endoskopii, potwierdzenia odbycia szczepienia lub negatywnego wyniku testu na COVID-19 – nie starszego niż 48 godzin przed świadczoną usługą operacji lub endoskopii jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od umowy z wyłącznej winy Pacjenta. W takim przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

§11

1. Pacjent, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami). Formularz do odstąpienia od umowy jest również dostępny na stronie internetowej www.praxis.koszalin.pl w zakładce „Dla Pacjenta / Oświadczenie o odstąpieniu oraz w siedzibie PLCh Praxis przy ul. Armii Krajowej 7 – w godzinach pracy rejestracji.

2. Odstąpienie od umowy dokonane może być drogą telefoniczną 94-346-14-01 (w godzinach pracy rejestracji), pisemną/listowną (na adres PLCh. PRAXIS sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 7, 75-200 Koszalin) lub e-mail (rejestracja@praxis.koszalin.pl) – zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość. Za datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez PLCh Praxis uznaje się datę wpływu korespondencji.

3. Zwrot płatności za niezrealizowaną usługę nastąpi on w ciągu 14 dni od chwili prawidłowego przedłożenia w Lecznicy (Al. Armii Krajowej 7, 75-200 Koszalin) przez osobę rezygnującą „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy”. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy po upływie 14 dni od chwili jej zawarcia, wpłacony zadatek w kwocie wskazanej w §7c niniejszego regulaminu nie podlega zwrotowi.

§12

Lecznica zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Pacjenta w sposób zgodny z wymogami prawa oraz polityką bezpieczeństwa informacji Lecznicy, jak również zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a Pacjent zobowiązuje się do podania kompletnych, aktualnych i poprawnych danych osobowych.

§13

Sprzedaż internetowa i związana z nią rejestracja prowadzona jest tylko i wyłącznie w witrynie www.praxis.koszalin.pl w zakładkach „Kupuj online” oraz „Kontakt/Rejestracja”. Oznacza to, że żaden inny podmiot nie posiada umocowania do tego typu działania, a Lecznica nie ponosi odpowiedzialności za wskazaną działalność podmiotów nie mających do tego umocowania.

§14

Praxis sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie narzędzia informatyczne umożliwiające połączenie ze sprzedażą internetową, które nie są przez nią autoryzowane. Zalecamy nie korzystanie z tego typu narzędzi do połączeń, ponieważ mogą one stanowić próbę wyłudzenia danych osobowych oraz poufnych informacji.

§15

Niespełnienie przez Pacjenta warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz warunków przygotowania się do usługi dostępnych na innych podstronach serwisu internetowego Lecznicy lub wskazanych podczas rejestracji stanowić będzie naruszenie umowy i będzie podstawą dla odstąpienia przez Lecznicę umowy oraz niewykonania usługi z winy Pacjenta.

§16

[REKLAMACJA]

1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące usług świadczonych w Praxis sp. z o.o. (Lecznice) za pośrednictwem sprzedaży internetowej powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej sekretariat@praxis.koszalin.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia prawidłowego otrzymania reklamacji. Prawidłowe otrzymanie reklamacji potwierdzone będzie wiadomością e-mail zwrotną do reklamującego (Pacjenta).

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz adres e-mail Reklamującego (Pacjenta), przedmiot reklamacji, okoliczności, ze względu na które składana jest reklamacja, podanie nr konta i danych do przelewu potrzebnych Praxis sp. z o.o. (Lecznicy) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

4. Jeśli reklamacja nie może być w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoznana, Praxis sp. z o.o. powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Korespondencja zwrotna w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§17

Roszczenia Pacjenta z tytułu strat poniesionych w związku z błędnym działaniem strony internetowej www.praxis.koszalin.pl oraz brakiem wykonania usługi w pierwotnie przewidzianym terminie nie mogą przekroczyć kwoty zapłaconej przez Pacjenta za usługę.

§18

W przypadku sporu między Stronami sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Lecznicy.

§19

Aktualna wersja niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie Lecznicy w zakładce „Dla Pacjenta/Regulamin sprzedaży internetowej”

§20

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2021 r.

2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Lecznicy tj. www.praxis.koszalin.pl