RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRAXIS SP. Z O.O.

 1. Administratorem danych osobowych naszych pacjentów jest Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Emilii Gierczak 35, 75-333 Koszalin, NIP: 6691020160, REGON: 330244181, nr KRS 0000126725, adres email: sekretariat@praxis.koszalin.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Marek Janus
  tel.kom. +48 601 652 096
 3. Odbiorcy danych osobowych:
  Dostęp do Państwa danych osobowych będzie miał Praxis sp. z o.o. oraz upoważnieni przez niego pracownicy. Dane będą ujawnione podwykonawcom Praxis sp. z o.o. (w tym podmiotom wykonującym badania), którym Praxis sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych w celu wykonania usług medycznych/świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Praxis sp. z o.o. oraz podmiotów i osób obsługujących i udostępniających nam systemy teleinformatyczne, stosowane przy realizacji usług.
 4. Cele przetwarzania danych:
  Celem przetwarzania danych osobowych pacjentów przez Prywatną Lecznicę Chirurgiczną Praxis sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie jest świadczenie usług medycznych, rejestracja, wyrejestrowanie, udzielanie informacji oraz wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur, rachunków oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje oraz po uzyskaniu odrębnej, odwołalnej zgody w celu kontaktu telefonicznego, mailowego i listownego związanej z uzgadnianiem terminów i zakresów świadczonych usług.
 5. Termin przechowywania danych:
  Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane do momentu zaprzestania świadczenia usług medycznych/świadczeń zdrowotnych przez Prywatną Lecznicę Chirurgiczną Praxis sp. z o.o., chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dłuższego przetwarzania. Dane przekazane i przetwarzane na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania takiej zgody, chyba, że na podstawie przepisów odrębnych prawa powszechnie obowiązującego wymagane będzie ich dalsze przechowywanie.
 6. Prawo dostępu do danych:
  Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Prywatna Lecznica Chirurgiczna Praxis sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora lub Państwa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do usunięcia danych, chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dalszego przetwarzania.
  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wycofania w dowolnym momencie odrębnie wyrażonej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało niezwłocznym zaprzestaniem przetwarzania danych we wskazanym celu, chyba, że odrębne przepisy prawa wymagają ich dalszego przetwarzania.
 7. Brak obowiązku podania danych.
  Mając na względzie obecnie obowiązujące przepisy prawa, podanie przez osoby chcące uzyskać świadczenia zdrowotne danych osobowych jest warunkiem niezbędnym udzielenia usługi medycznej/świadczenia zdrowotnego przez Praxis sp. z o.o.
  W przypadku przetwarzania danych w innych celach niż świadczenie usług medycznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych, tj. kontaktu telefonicznego, e-mailowego, SMS, listownego związanego z uzgadnianiem terminów i zakresów świadczonych usług medycznych i świadczeń zdrowotnych podanie danych jest dobrowolne, zaś przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie odrębnej, odwołalnej i dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Praxis sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych za granicę.